ေရႊ မမေတြ....

Photobucket
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
စလုံးက ပ်ဳိေမတသုိက္... ႏႈိက္ေနၾကပုံ..................


......................................//..................................................... ခ်က္ႀကီးဖ်က္လုိက္တဲ့..ပုံ